Czym są przetargi

Przetargi lubelskie¸ znane są też jako postępowania przetargowe. Warto tu zaznaczyć, że w myśl przepisów prawa polskiego, istnieje kilka rodzajów postępowań, które umownie nazywane są przetargami

Autor zdjęcia: homethods

Przetargi lubelskie¸ znane są też jako postępowania przetargowe (więcej: http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A3). Warto tu zaznaczyć, że w myśl przepisów prawa polskiego, istnieje kilka rodzajów postępowań, które umownie nazywane są przetargami.

Przetarg nieograniczony

Najczęściej spotykanym rodzajem postępowania przetargowego jest przetarg nieograniczony. Ta forma postępowania polega na zaproszeniu do składania ofert wszystkich podmiotów zainteresowanych wykonaniem zlecenia. Ogłoszenie o organizowaniu postępowania nieograniczonego publikowane jest w prasie i Internecie.

Trzeba tu jednak wspomnieć, że w przypadku przetargów dotyczących instytucji bądź podmiotów z sektora publicznego, sposób przeprowadzenia przetargów jest zawsze uregulowany oddzielnymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania takich postępowań.

Przetarg ograniczony

Mówiąc w dużym uproszczeniu, przeciwieństwem przetargu nieograniczonego, jest przetarg ograniczony (http://mojafirma.infor.pl/zamowienia-publiczne/abc-zamowiec-publicznych/271139,Na-czym-polega-przetarg-ograniczony.html). Podstawową różnicą istniejącą pomiędzy obiema formami przetargów jest to, że do wzięcia udziału w postępowaniu ograniczonym dopuszczone zostaną tylko i wyłącznie podmioty spełniające określone wymagania. Jest to bardzo wyraźnie sformułowane w warunkach uczestnictwa w przetargu. W postępowaniu ograniczonym praktykowanym rozwiązaniem jest też to, że firmy otrzymują imienne zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu przez samego organizatora. Po dokonaniu zgłoszenia przez oferentów, organizator przetargu decyduje dalej z którymi z oferentów zamierza przejść do dalszych etapów swojego postępowania przetargowego.

Tryby przeprowadzania i organizacji postępowań przetargowych

Tak, jak nadmienione zostało powyżej, w przypadku przetargu nieograniczonego, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy dowiedzą się o przetargu i chcą wziąć w nim udział. W przetargu ograniczonym przedstawia się to jednak inaczej, w pierwszej kolejności bowiem wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie ich do udziału w przetargu. Swoje oferty przetargowe mogą najczęściej składać jedynie ci wykonawcy, którzy zostali wcześniej zaproszeni do składania ofert. O tym jednak, kto zostanie dopuszczony do finalnego etapu postępowania decyduje podmiot ogłaszający przetarg.

W przypadku istnienia negocjacji z ogłoszeniem, realizowane jest to w ten sposób, że :

  • zamawiający najpierw publikuje ogłoszenie,
  • potem zamawiający negocjuje warunki umowy z wybranym przez siebie wykonawcami,
  • a dopiero później zamawiający zaprasza wybranych przez siebie wykonawców do składania ofert.

Wyjaśnić tu należy, że negocjacje bez ogłoszenia są dość podobne do negocjacji z ogłoszeniem, jednak nie nakładają obowiązku zamieszczania ogłoszenia. Z kolei, zamówienia z wolnej ręki polegają na udzieleniu zamówienia po negocjacjach jedynie z jednym, wybranym wcześniej wykonawcą.

Gdy z kolei mamy do czynienia z zapytaniem o cenę, przedstawia się to w ten sposób, że zamawiający najpierw pyta o cenę wybranych przez siebie wykonawców, a dopiero potem zaprasza ich do składania ofert.